Veel gestelde vragen

Vul hier uw vraag in!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen over BHV

Is BHV verplicht voor alle werkgevers?

•    Is BHV verplicht voor alle werkgevers?
•    Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
•    Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u heeft alle regels en verplichtingen over bedrijfshulpverlening overzichtelijk gebundeld in één document.

Waarom is BHV verplicht?

•    Iedere werkgever is verplicht de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen met de RI&E. Ook moet BHV geregeld zijn. Waarom is dat zo belangrijk? En wat zijn de regels? Bekijk de video en u weet waarom.
•    De BHV verplichting wordt omschreven in de Arbowet.
•    Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
•    Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

 

BHV verplicht voor alle bedrijven?

•    De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV verplicht.

Taken BHV

•    Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:
•    Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
•    Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
•    Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting
•    Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Meer over de BHV taken.

Aantal BHV’ers

•    Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Wij adviseren daarom minimaal 2 BHV’ers op te leiden.
•    Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. .

Boetes

•    Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is voor u. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s.

Welke taken heeft een BHV’er?

•    Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:
•    Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
•    Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
•    Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting
•    Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Eisen BHV

•    Een paar aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening zijn:
•    De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV-taken goed uit te voeren.
•    Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
•    Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf.
•    Er moeten altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de BHV’er moet de veiligheid gewaarborgd blijven.
•    Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
•    Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever.
•    Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra BHV taken.

Hoe bereken ik het aantal BHV’ers?

•    Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen.

Voldoende BHV’ers

•    De Arbowet bepaalt alleen dat een werkgever ‘voldoende BHV’ers moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt af van de risico’s die spelen in uw organisatie.
•    Deze risico’s bepaalt u aan de hand van de RI&E. Voor ‘echte’ arbeidsrisico’s – machineveiligheid, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting – neemt u op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Maar voor bepaalde risico’s kunt u geen maatregelen nemen, de zogenaamde restrisico’s. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet voorkomen kunnen worden, af te dekken. Het gaat om ongevallen, branden en het evacueren van medewerkers. Op basis van die restrisico’s moet u zich afvragen hoeveel BHV’ers nodig zijn om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen.
•    Er moet altijd ten minste één BHV’er aanwezig zijn, ook in ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuiswerkt. In geval van nood kan een BHV’er die thuis is natuurlijk geen eerste hulp verlenen, een brand blussen of zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden.
•    Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof: voorkom boete
•    In de praktijk komt het vaak voor dat er vooral in vakantieperiodes geen of niet genoeg BHV’ers aanwezig zijn. U moet hier scherp op letten, want de boete voor de afwezigheid van een BHV’er is € 3.000, - en kan bij herhaling zelfs oplopen tot € 9.000, -
•    Ziekte en verlof zijn geen goede redenen om geen BHV’er in huis te hebben. Als u dus in een kleine organisatie werkt en maar één werknemer opgeleid heeft als BHV’ers, heeft u een probleem als deze werknemer ziek is of op vakantie gaat. U moet daarom voldoende werknemers een opleiding tot BHV’er laten volgen. Dan komt u nooit zonder BHV’er te zitten.
Werkgever als BHV’er: in kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om de BHV-taken over te nemen.
•    Samenwerken: het is ook mogelijk dat bedrijven samenwerken met omliggende bedrijven zodat zij over voldoende BHV’ers beschikken.
•    Handreiking: meer informatie vindt u in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.

Wat is de boete als BHV niet is geregeld?

•    Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.
•    Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u leest alles over de verplichtingen én boetes.
•    In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.
•    De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:
•    Hogere boetes
•    Hogere straffen bij herhaalde overtreding
•    Stilleggen van bedrijfsonderdelen
•    Last onder dwangsom
•    Geen tussenkomst van de rechter
•    Meer informatie over deze wet vindt u in de brochure ‘Overtredingen strenger bestraft‘.

Welke boetes riskeert u?

•    Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button ‘Boetes & sancties’. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet:
•    Artikel 3, lid 1, paragraaf e
•    Artikel 15
•    Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.

Wat moet ik nu regelen?

•    Wilt u als ondernemer weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van de sociale wetten en regels? Wilt u weten wat u moet regelen? Kijk dan op www.weethoehetzit.nl. Klik op de situatie die bij u hoort en u heeft in een paar stappen de juiste informatie.

Hoe controleer ik of de BHV organisatie op orde is?

•    Het organiseren van de BHV is een hele klus. Zo heeft u de RI&E, een BHV-plan, BHV’ers en BHV-materialen. Maar denk ook aan de veranderingen in uw bedrijf, zoals uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of meer personeel. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op de BHV.
•    Uw BHV op orde? Controleer het met de BHV-checklist
•    Het is verstandig om minimaal één keer per jaar te controleren of de BHV in uw bedrijf goed geregeld is. Dat kan heel eenvoudig met de gratis BHV checklist. Op 9 belangrijke punten controleert u of de BHV organisatie op orde is.
•    Mail ons en vraag naar de checklist

Wat is de geldigheidsduur van een BHV-certificaat?

•    Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV’ers op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na of bijscholing van BHV’ers zal moeten plaatsvinden.
•    Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De grootte van uw bedrijf, bedrijfsactiviteiten, gebouw waarin u bent gehuisvest, de omgeving en de risico’s van uw bedrijf bepalen of u jaarlijks of tweejaarlijks uw BHV’ers moet opleiden.
•    Het BHV-certificaat van Hart voor BHV heeft conform de richtlijnen van het NIBHV een geldigheidsduur van 1 jaar. Wij vinden het belangrijk om regelmatig de procedures en handelingen te herhalen. Want weet u na een jaar nog wat u precies moet doen bij bijvoorbeeld een reanimatie? Waarschijnlijk niet. Als u in een situatie komt dat u als BHV’er moet optreden, wilt u adequaat kunnen handelen. Regelmatig oefenen blijft daarom belangrijk.

Wat kost BHV?

•    Kosten Incompany BHV training
•    Heeft u meerdere cursisten? Dan is de incompany BHV training wellicht interessant. Wij hanteren hiervoor aantrekkelijke prijzen. Hart voor BHV verzorgt de cursus bij u op locatie. Wilt u een kostenindicatie? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een BHV-plan?

•    Een BHV-plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en procedures die gevolgd moeten worden als er een incident is.
•    In een BHV-plan worden de volgende zaken beschreven:
•    Wat zijn de restrisico’s?
•    Wat is het aantal BHV’ers?
•    Hoe zijn de BHV’ers bereikbaar en beschikbaar?
•    Hoe wordt er opgeleid en geoefend?
•    Hoe sluit men aan op de externe hulpverlening?
•    Aan de slag met de RI&E en het BHV-plan
•    Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als het BHV-plan op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg.
•    Heeft u vragen over de RI&E of het BHV-plan of wilt u hulp bij het maken ervan. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 0614728187
•    Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, kunt u de volgende zaken in een BHV-plan vastleggen:
•    Verantwoording BHV-plan
•    BHV-organisatie
•    BHV-opleidingen
•    BHV-materialen
•    Procedures voor het personeel
•    Procedures voor de BHV
•    Instructiekaarten en plattegronden
•    Oefenen
•    Via de website van het NIBHV kunt u een voorbeeld BHV-plan downloaden.

Werkgever blijft verantwoordelijk voor BHV

•    De BHV kan dus ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw omgeving worden gerealiseerd. Op projecten met meerdere werkgevers hoeft niet elke werkgever een eigen BHV-organisatie op te zetten. Wel moeten hierover afspraken gemaakt worden. Werknemers van andere werkgevers vallen dan onder de ‘BHV-paraplu’ van de coördinerende werkgever. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de benodigde instructies. Iedere werkgever is echter verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers en blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de bedrijfshulpverlening. Hij zal dus moeten controleren of de BHV-taken daadwerkelijk in goede handen zijn.
•    Samenwerking BHV vastleggen
•    Als er wordt samengewerkt moeten de afspraken over de samenwerking schriftelijk worden vastgelegd. Bekijk het voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst BHV.
•    De werkgevers spreken op grond van de resultaten af hoe zij gezamenlijk de BHV voor het gebouw/terrein als geheel organiseren en welke voorzieningen en middelen beschikbaar/nodig zijn.
•    6. Als er wordt samengewerkt, dienen er met alle deelnemende bedrijven afspraken te worden gemaakt en deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Is een ontruimingsplan verplicht?

•    Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.
•    De bedrijven die een gebruiksvergunning nodig hebben zijn:
•    Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
•    Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).

Wat is een ontruimingsplan?
•    Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen.
•    Het ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. Voor BHV’ers vormt het ontruimingsplan de praktische leidraad voor hun handelen.
•    Om er zeker van te zijn dat uw ontruimingsplan in geval van nood goed functioneert, kunnen wij uw BHV’ers begeleiden en ontruimingsoefeningen organiseren.

Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

•    De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.
•    Want stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.
•    Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren. Grotere gebouwen beschikken meestal over een brandmeldinstallatie. Als die in uw bedrijf ook aanwezig is dan moet u tenminste 1 keer per jaar een ontruimingsoefening houden. Ook het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

•    Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen:
•    Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en
•    Een plan voor het oplossen ervan.
•    Een ondernemer loopt risico’s. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnen krijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.
•    RI&E zet de risico’s op een rij
•    Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico

RI&E verplicht voor uw bedrijf?

•    De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW controleert hier op. Controleer hier of u ook RI&E plichtig bent.
•    De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.
•    Aan de slag met de RI&E
•    Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als de BHV op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg.
•    Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het maken van uw RI&E. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 0614728187
•    Bent u een kleine ondernemer met personeel of bent u binnen zo’n organisatie RI&E verantwoordelijk, dan vindt u op checkjewerkplek.nl duidelijke instructies en handige tools.
•    Een stap voor stap handleiding vindt u in de brochure van Steunpunt RI&E Aan de slag met RI&E.

Is een RI&E verplicht?

•    De RI&E (Risico Inventarisatie & – Evaluatie) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet.
•    Waarom is een RI&E verplicht?
•    Iedere werkgever is verplicht de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen met de RI&E. Ook moet BHV geregeld zijn. Waarom is dat zo belangrijk? En wat zijn de regels? weet waarom.

Waar vind ik een RI&E voorbeeld?

•    Werkgevers kunnen zelf een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E opstellen, maar makkelijker is het om gebruik te maken van een RI&E voorbeeld op RIE.nl
•    RIE.nl biedt voor veel verschillende branches een hulpmiddel bij het opstellen van een RI&E, het zogenaamde RI&E-instrument. De instrumenten zijn door brancheorganisaties ontwikkeld. Hierdoor zijn de risico’s die aan bod komen toegespitst op de veel voorkomende risico’s in de branche. Het voordeel van het gebruik van een branche RI&E-instrument is dat bedrijven niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar kunnen profiteren van de kennis die er in de branche al aanwezig is over de risico’s en oplossingen in de branche.
•    Het RI&E-voorbeeld voor uw bedrijf is eenvoudig te vinden op de website van RIE.nl.

RI&E bij kinderopvang

•    Voor de kinderopvang is er een branche risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E beschikbaar. Deze RI&E is ontwikkeld door FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in o.a. de kinderopvang.
•    In de Kinderopvang bestaan verschillende werksoorten. Deze bepalen de risico’s die een rol spelen. Denk hierbij aan agressie, fysieke belasting, infectieziekten of werkdruk. Of dit in uw organisatie speelt, blijkt uit uw risico-inventarisatie. Met de RI&E voor de kinderopvang, de zogenaamde Risicomonitor, inventariseert u eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid.
•    De RI&E voor de kinderopvang vindt u eenvoudig via de website van RIE.nl.

 

 

5-HVHBV-Referenties-3 03

Hart voor BHV | Ontwikkeld door BURO210  

Oostmeerlaan 247
2652DN Berkel en Rodenrijs

T   0614728187
E   info@hartvoorbhv.nl

K.v.K. :  61887897
BTW : NL133952903B02